Nákupní košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Obchodní podmínky

Obsah dokumentu

I. Základní ustanovení

II. Kupní smlouva

III. Práva z vadného plnění

IV. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

V. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatelem

VI. Dárkové certifikáty

VII. Ochrana osobních údajů

VIII. Mimosoudní řešení sporů

IX. Reklamační řád

X. Záruční podmínky

XI. Způsob vyřízení reklamace

XII. Ceny, bonusové body

XIII. Platební a dodací podmínky

XIV. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

XV. Ochrana a zpracování osobních údajů

XVI. Závěrečná ustanovení

 

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost RADANSPORT, s.r.o., IČ: 26098806, DIČ: CZ6098806, se sídlem Za Otýlií 10, 370 01 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložka 13871 jako  prodávající  a na straně druhé je  kupující.

Kupujícím je  spotřebitel  nebo  podnikatel.
Spotřebitelem  je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem  se rozumí osoba, která není spotřebitelem a která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, zejména pak je to:
• osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
• osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 90/2012 Sb., jakož i předpisy souvisejícími.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád (viz následující kapitola) a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

II. Kupní smlouva

Je-li kupujícím  spotřebitel , návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky  www.e-sportshop.cz . Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Je-li kupujícím  podnikatel , návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím obchodníkem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

III. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Práva z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží tehdy, pokud tak bylo s ohledem na cenu a druh zboží výslovně sjednáno.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

IV. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

Kupující nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zasílejte na adresu:

RADANSPORT, s.r.o., Za Otýlií 10, 370 01 České Budějovice, email:
Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, poškozené či používané, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. zák.).

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

V. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatelem

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

VI. Dárkové certifikáty

Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě prodávající může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.

Okamžik tržby z pohledu zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu.

 

VII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

VIII. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že je kupujícím spotřebitel s bydlištěm v Evropské Unii a mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení s tím, že se s příslušným návrhem obrátí na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na internetové adrese:  http://www.coi.cz/ . Platforma pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů on-line se nachází na adrese:  http://ec.europa.eu/consumers/odr .

 

IX. Reklamační řád

Kupující (podnikatel nebo spotřebitel) je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami (jejichž součástí je i Reklamační řád) ještě před objednáním zboží.

A. Souhlas s Reklamačním řádem

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě, je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající nákupní doklad (faktura, nebo prodejka) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, sériové číslo).

Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

B. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Zákonná záruční doba činí 24 měsíců* pro spotřebitele, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Pokud se závada projeví do 6 měsíců od prodeje, mělo zboží závadu v době jeho prodeje. U pozdější závady ale musí spotřebitel vadnost zboží prokázat.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a u věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

X. Záruční podmínky

A . Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

B . Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: obchod@e-sportshop.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

C . Místem pro uplatnění reklamace je provozovna firmy RADANSPORT s.r.o., Za Otýlií 10, 370 01 České Budějovice, popř. je-li kupujícím spotřebitel, může zboží reklamovat i v pobočkách prodávajícího, kde došlo ke koupi zboží (pro urychlení vyřízení reklamace však doporučujeme adresu výše uvedenou).

D . Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména zpáteční adresa a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

E . Kupující, který není spotřebitelem, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

F . Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

G . Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • mechanickým poškozením zboží,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

H . Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

 

XI. Způsob vyřízení reklamace

 • Je-li kupujícím spotřebitel

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.
V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.  Pokud se závada projeví do 6 měsíců od prodeje, má se za to, že zboží mělo závadu v době jeho prodeje. U pozdější závady ale musí spotřebitel vadnost zboží prokázat.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

 • Je-li kupujícím podnikatel

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se dle § 619 odst. 2 obč. z. nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.
Výše uvedená obvyklá životnost je prodávajícím vždy uvedena i u nabízeného zboží, jinak se nemá možnost této životnosti dovolávat.

 

XII. Ceny, bonusové body

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Ceny jsou včetně všech dalších poplatků, které musí zákazník pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.
Veškeré ceny pro české spotřebitele a obchodníky budou účtovány výhradně v české měně (Kč) a to vždy včetně DPH, u zahraničních spotřebitelů je cena nastavena v měně EUR včetně DPH, u registrovaných obchodníků s doloženým výpisem o registraci DIČ pak budou ceny uváděny v měně EUR bez DPH (exportní velkoobchodní ceny).

Bonusové body

Bonusové body jsou tuzemskému kupujícímu připisovány pouze při objednávce přes  www.esportshop.cz . Jsou vztaženy vždy pouze k základní ceně výrobku, neplatí pro množstevní slevy. Po každém realizovaném a zaplaceném nákupu budou na Váš účet (je spojený s Vaší registrací na  www.esportshop.cz  připsány bonusové body (jejich počet je uveden vždy na kartě zboží). Bonusové body můžete uplatnit jako slevu (1 bod = 1 Kč) při dalším on-line nákupu.
Zahraniční zákazníci nezískávají bonusové body, jejich zvýhodnění zohledníme v ceně dopravy.

 

XIII. Platební a dodací podmínky

Osobní odběr ve výdejně e-shopu

Zboží si zdarma vyzvednete na našem výdejním místě v Českých Budějovicích na adrese:
RADANSPORT, s.r.o.
Za Otýlií 10
370 01 České Budějovice

Otevírací doba: Po-Pá 8:00-18:00
Telefon: +420 387 411 543

Vyzvednutí na výdejním místě nebo v boxu

Objednané zboží si můžete vyzvednout na výdejních místech:

 • Zásilkovna výdejní místo, Zásilkovna Z-box (mapu výdejních míst Zásilkovny naleznete ZDE)
 • PPL Parcelshop, PPL Parcelbox (mapu výdejních míst PPL naleznete ZDE)
 • DPD Pickup (vaše nejbližší výdejní místo nebo box naleznete ZDE)

Doručení na adresu

Doprava e-sportshop.cz:
Vybereme nejlepšího a nejspolehlivějšího dopravce ve vašem regionu. Volíme mezi PPL, DPD, GLS a WEDO.
Doprava e-sportshop.cz nadrozměr:
Doprava určena pro přepravu nadrozměrných zásilek. Je třeba zvolit dopravce ve vašem regionu, který bude schopný nadrozměrnou zásilku doručit.
Běžná volba dopravce:
DPD, PPL, GLS, Zásilkovna nebo WEDO

Kompletní ceny dopravců:

Doprava E-sportshop.cz

DOPRAVCECENA PŘEPRAVY PŘI OBJEDNÁVCE DO 800 KČCENA PŘEPRAVY PŘI OBJEDNÁVCE NAD 800 KČ
E-sportshop.cz

Dobírkou: 115 Kč*

Bank. převodem: 90 Kč

Platební kartou: 90 Kč

Dobírkou: 115 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

E-sportshop.cz
nadrozměr

Dobírkou: 320 Kč*

Bank. převodem: 295 Kč

Platební kartou: 295 Kč

Dobírkou: 320 Kč

Bank. převodem: 295 Kč

Platební kartou: 295 Kč


Ceník jednotlivých dopravců - dodání na výdejní místa a boxy

DOPRAVCECENA PŘEPRAVY PŘI OBJEDNÁVCE DO 800 KČCENA PŘEPRAVY PŘI OBJEDNÁVCE NAD 800 KČ
PPL Parcelshop/
PPL Parcelbox
(do 31,5 kg)

Dobírkou: 85 Kč*

Bank. převodem: 60 Kč

Platební kartou: 60 Kč

Dobírkou: 85 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

Zásilkovna
Výdejní místo/ Z-box
(do 5  kg)

Dobírkou: 85 Kč*

Bank. převodem: 60 Kč

Platební kartou: 60 Kč

Dobírkou: 85 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

Zásilkovna
Výdejní místo/ Z-box
(5-10 kg)

Dobírkou: 120 Kč*

Bank. převodem: 95 Kč

Platební kartou: 95 Kč

Dobírkou: 120 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

DPD Pickup/ DPD box
(do 20 kg)

Dobírkou: 85 Kč*

Bank. převodem: 60 Kč

Platební kartou: 60 Kč

Dobírkou: 85 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

 

Ceník jednotlivých dopravců - dodání na adresu

DOPRAVCECENA PŘEPRAVY PŘI OBJEDNÁVCE DO 3000 KČCENA PŘEPRAVY PŘI OBJEDNÁVCE NAD 3000 KČ
PPL

Dobírkou: 115 Kč*

Bank. převodem: 90 Kč

Platební kartou: 90 Kč

Dobírkou: 0 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

Zásilkovna
Doručení na adresu
(do 5 kg)

Dobírkou: 110 Kč*

Bank. převodem: 85 Kč

Platební kartou: 85 Kč

Dobírkou: 0 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

Zásilkovna
Doručení na adresu
(5-10 kg)

Dobírkou: 120 Kč*

Bank. převodem: 95 Kč

Platební kartou: 95 Kč

Dobírkou: 0 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

GLS

Dobírkou: 120 Kč*

Bank. převodem: 95 Kč

Platební kartou: 95 Kč

Dobírkou: 0 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

DPD

Dobírkou: 120 Kč*

Bank. převodem: 95 Kč

Platební kartou: 95 Kč

Dobírkou: 0 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

WEDO

Dobírkou: 120 Kč*

Bank. převodem: 95 Kč

Platební kartou: 95 Kč

Dobírkou: 0 Kč

Bank. převodem: 0 Kč

Platební kartou: 0 Kč

*Poznámka: Platba dobírkou je možná pouze u objednávek nad 300 Kč.

Pro podnikatele v ČR platí tyto ceny dopravy:

PODNIKATEL            DOBÍRKA             BANK PŘEVOD / PLAT. KARTA             PŘI OBJEDNÁVCE OD 6000 (VČ. DPH)   
doprava E-sportshop.cz                      115 Kč                                          90 Kč                                                           0 Kč

Poznámka: Cena za dopravu pro podnikatele se při větších dodávkách řeší individuálně (při větším množství balíků, nadměrné zásilce apod.)

 

Kompletní rozměry zásilek a tracking můžete naleznout zde: https://www.e-sportshop.cz/doprava-a-platba/

Způsob platby:

Zboží zasíláme na dobírku nebo umožňujeme platit platební kartou či bankovním převodem. 

V tomto případě nabízíme následující možnosti úhrady:

 • zákazníkovi zašleme výzvu k úhradě (jako variabilní symbol uveďte číslo výzvy),
 • pomocí kreditních karet Visa, Electron, Master Card, Maestro, Dinner's Club či expresním převodem z účtu prostřednictvím platebního portálu GoPay

Po připsání peněz na náš účet odešleme zásilku. Každá objednávka je zasílána spolu s daňovým dokladem, ten slouží zároveň jako doklad při reklamaci či při vrácení zboží. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem provozovatele.

Objednávku si lze vyzvednout i osobně v naší provozovně.

Číslo účtu pro proplacení výzvy k úhradě pro tuzemské zákazníky: 701226002/5500

 

Zasílání na Slovensko

Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu na www.e-sportshop.cz

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba předem bankovním převodem na základě zaslané výzvy k platbě nebo zálohové faktury na číslo účtu

založeném v slovenské Tatrabance: 2920837072 / 1100
IBAN : SK69 1100 0000 0029 2083 7072
BIC (=SWIFT): TATRSKBX
Název účtu: RADANSPORT s.r.o.

Po připsání částky na tento účet bude zásilka okamžitě uvolněna, orientační doba přepravy je 2-5 dnů (jedná se o počet pracovních dní, nezahrnují se sem víkendové dny a státní svátky).

Na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce), kupující hradí navíc tzv. doběrečné, které je součástí ceny dopravy.

Platba na fakturu se splatností (pouze po domluvě u prověřených zákazníků).

Posíláme balíky do hmotnosti 50 kg, neskladné balíky budou doručeny po dohodě s kupujícím. Pro podnikatele platí, že u více zásilkových objednávek se účtuje poplatek za každý balík, pokud nejsou splněny podmínky pro dopravu zdarma.

Způsob platby:

Zboží zasíláme na dobírku nebo umožňujeme platit platební kartou či bankovním převodem. 

V tomto případě nabízíme následující možnosti úhrady:

 • zákazníkovi zašleme výzvu k úhradě (jako variabilní symbol uveďte číslo výzvy),
 • pomocí kreditních karet Visa, Electron, Master Card, Maestro, Dinner's Club či expresním převodem z účtu prostřednictvím platebního portálu GoPay

Po připsání peněz na náš účet odešleme zásilku. Každá objednávka je zasílána spolu s daňovým dokladem, ten slouží zároveň jako doklad při reklamaci či při vrácení zboží. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem provozovatele.

Objednávku si lze vyzvednout i osobně v naší provozovně.

Číslo účtu pro proplacení výzvy k úhradě pro tuzemské zákazníky: 701226002/5500

Pro podnikatele v ČR platí tyto ceny dopravy:

 

Zasílání na Slovensko

Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu na www.e-sportshop.cz

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba předem bankovním převodem na základě zaslané výzvy k platbě nebo zálohové faktury na číslo účtu

založeném v slovenské Tatrabance: 2920837072 / 1100
IBAN : SK69 1100 0000 0029 2083 7072
BIC (=SWIFT): TATRSKBX
Název účtu: RADANSPORT s.r.o.

Po připsání částky na tento účet bude zásilka okamžitě uvolněna, orientační doba přepravy je 2-5 dnů (jedná se o počet pracovních dní, nezahrnují se sem víkendové dny a státní svátky).

Na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce), kupující hradí navíc tzv. doběrečné, které je součástí ceny dopravy.

Platba na fakturu se splatností (pouze po domluvě u prověřených zákazníků).

Posíláme balíky do hmotnosti 50 kg, neskladné balíky budou doručeny po dohodě s kupujícím. Pro podnikatele platí, že u více zásilkových objednávek se účtuje poplatek za každý balík, pokud nejsou splněny podmínky pro dopravu zdarma.

SPOTŘEBITELdobírkavýzvazdarma od
doprava e-sportshop7 €4 €100 €
Zásilkovna do 5 kg4 €3,3 €100 €
Zásilkovna 5-10 kg5,2 €4,4 €100 €
PODNIKATEL NEPLÁTCE DPHdobírkavýzvazdarma od
doprava e-sportshop7 €6 €250 €
PODNIKATEL PLÁTCE DPHdobírkavýzvazdarma od
doprava e-sportshop5,8 €5 €250 €

Hmotnostní a rozměrové limity zásilky: Balík je možno podat do hmotnosti 100 kg. Maximální objem balíku je 4m³. Maximální povolená délka strany je 200 cm.
 

Zasílání do států EU:

Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu na www.e-sportshop.com

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba předem bankovním převodem na základě zaslané výzvy k platbě nebo zálohové faktury na číslo účtu

založeném v slovenské Tatrabance: 2920837072 / 1100
IBAN : SK69 1100 0000 0029 2083 7072
BIC (=SWIFT): TATRSKBX
Název účtu: RADANSPORT s.r.o.
 

Po připsání částky na tento účet bude zásilka okamžitě uvolněna, orientační doba přepravy je 2-5 dnů (jedná se o počet pracovních dní, nezahrnují se sem víkendové dny a státní svátky).

Platba na fakturu se splatností (pouze po domluvě u prověřených zákazníků).

Doprava e-sportshop: vybereme pro vás nejrychlejšího a nejvhodnějšího dopravce s ohledem na objednané zboží a místo dopravy.

Ceny přepravného za jeden balík:

SPOTŘEBITELcenadoba doručenízdarma od
Polsko, Rakousko, Německo10 €2-5 dnů300 €
Maďarsko13 €2-5 dnů400 €
Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, 
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Srbsko
14 €2-5 dnů400 €
Chorvatsko16 €2-5 dnů800 €
Bulharsko, Finsko, Portugalsko, Řecko, Irsko, 
Španělsko, Švédsko
20 €2-5 dnů800 €
Lichtenštejnsko25 €2-5 dnů800 €
Švýcarsko55 €2-5 dnů1500 €
Norsko65 €2-5 dnů1500 €
Kypr, Malta80 €2-5 dnů1500 €
PODNIKATEL NEPLÁTCE DPHcenadoba doručenízdarma od
Polsko, Rakousko, Německo10 €2-5 dnů600 €
Maďarsko13 €2-5 dnů800 €
Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, 
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Srbsko
14 €2-5 dnů800 €
Chorvatsko16 €2-5 dnů1500 €
Bulharsko, Finsko, Portugalsko, Řecko, Irsko,
Španělsko, Švédsko
20 €2-5 dnů1500 €
Lichtenštejnsko25 €2-5 dnů1500 €
Švýcarsko55 €2-5 dnů3000 €
Norsko65 €2-5 dnů3000 €
Kypr, Malta80 €2-5 dnů3000 €
PODNIKATEL PLÁTCE DPHcenadoba doručenízdarma od
Polsko, Rakousko, Německo8,3 €2-5 dnů600 €
Maďarsko10,7 €2-5 dnů800 €
Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, 
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Srbsko
11,6 €2-5 dnů800 €
Chorvatsko13,2 €2-5 dnů1500 €
Bulharsko, Finsko, Portugalsko, Řecko, Irsko,
Španělsko, Švédsko
16,5 €2-5 dnů1500 €
Lichtenštejnsko20,7 €2-5 dnů1500 €
Švýcarsko45,5 €2-5 dnů3000 €
Norsko53,7 €2-5 dnů3000 €
Kypr, Malta66,1 €2-5 dnů3000 €
Ceny u spotřebitelů a podnikatelů neplátců DPH jsou uváděné v EUR vč. DPH, u podnikatelů plátců DPH jsou ceny bez DPH.

 

XIV. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

XV. Ochrana a zpracování osobních údajů

Firma RadanSport s.r.o. postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Pro registraci kupujícího je firma RadanSport s.r.o. oprávněna zpracovávat osobní údaje kupujícího nebo osobní údaje poskytnuté či zadané kupujícím při registraci (zejména kontaktní údaje).

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě firma RadanSport s.r.o. poskytuje službu registrace, a jejíchž smluvní stranou je kupující, jako subjekt osobních údajů.

V konkrétních případech může firma RadanSport s.r.o. zpracovávat osobní údaje nad výše uvedený rámec dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů firmy RadanSport s.r.o. nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

Pokud kupující předal či předá firmě RadanSport s.r.o. osobní údaje jiných fyzických osob, je kupující povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě kupující odpovídá firmě RadanSport s.r.o. za způsobenou škodu.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů, které naleznete ZDE .

 

XVI. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line.  Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stánkách ČOI.

Tyto OP jsou platné a účinné od 03.01.2023 a ruší předchozí znění OP.