Obchodní podmínky

OBSAH

I. Základní ustanovení

II. Reklamační řád

III. Záruční podmínky

IV. Způsob vyřízení reklamace

V. Ceny, bonusové body

VI. Platební a dodací podmínky

VII. Ochrana osobních údajů

VII. Závěrečná ustanovení

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost RADANSPORT, s.r.o., IČ: 26098806, DIČ: CZ6098806, se sídlem Vrbenská 2044/6, 370 31 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložka 13871 jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Kupujícím je spotřebitel nebo obchodník.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Obchodníkem se rozumí:
• osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
• osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je obchodníkem, výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 90/2012 Sb., obchodním zákoníkem ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi OP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád (viz následující kapitola) a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím obchodník, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím obchodníkem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. zák. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Kupující nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží.
Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
RADANSPORT, s.r.o., Vrbenská 2044/6, 370 31 České Budějovice
Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, poškozené či používané, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. zák.).
Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14-ti dnů od odstoupení.


Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je obchodník

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že je kupujícím spotřebitel s bydlištěm v Evropské Unii a mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení s tím, že se s příslušným návrhem obrátí na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na internetové adrese: http://www.coi.cz/. Platforma pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů on-line se nachází na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.


II. Reklamační řád

Kupující (obchodník nebo spotřebitel) je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami (jejichž součástí je i Reklamační řád) ještě před objednáním zboží.

A. Souhlas s Reklamačním řádem

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Převzetím zboží u obchodníků je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, sériové číslo).

Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

B. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců* pro spotřebitele, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


III. Záruční podmínky

A. Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

B. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: obchod@e-sportshop.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

C. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna firmy RADANSPORT s.r.o. ,Vrbenská 6, 370 31 České Budějovice, popř. je-li kupujícím spotřebitel, může zboží reklamovat i v pobočkách prodávajícího, kde došlo ke koupi zboží (pro urychlení vyřízení reklamace však doporučujeme adresu výše uvedenou).

D. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

E. Kupující, který není spotřebitelem, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

F. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

G. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
• mechanickým poškozením zboží,
• elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
• provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
• zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

H. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.


IV. Způsob vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel

Shoda s kupní smlouvou
Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.
V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je obchodník a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
 

Je-li kupujícím podnikatel

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

A. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

B. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

C. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

D. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.
Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se dle § 619 odst. 2 obč. z. nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.
Výše uvedená obvyklá živostnost je prodávajícím vždy uvedena i u nabízeného zboží, jinak se nemá možnost této živostnosti dovolávat.


V. Ceny, bonusové body

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Ceny jsou včetně všech dalších poplatků, které musí zákazník pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.
Veškeré ceny pro české spotřebitele a obchodníky budou účtovány výhradně v české měně (Kč) a to vždy včetně DPH, u zahraničních spotřebitelů je cena nastavena v měně EUR včetně DPH, u registrovaných obchodníků s doloženým výpisem o registraci DIČ pak budou ceny uváděny v měně EUR bez DPH (exportní velkoobchodní ceny).

Bonusové body

Bonusové body jsou tuzemskému kupujícímu připisovány pouze při objednávce přes www.e-sportshop.cz. Jsou vztaženy vždy pouze k základní ceně výrobku, neplatí pro množstevní slevy. Po každém realizovaném a zaplaceném nákupu budou na Váš účet (je spojený s Vaší registrací na www.e-sportshop.cz připsány bonusové body (jejich počet je uveden vždy na kartě zboží). Bonusové body můžete uplatnit jako slevu (1 bod = 1 Kč) při dalším on-line nákupu.
Zahraniční zákazníci nezískávají bonusové body, jejich zvýhodnění zohledníme v ceně dopravy.


VI. Platební a dodací podmínky

V rámci České republiky

Objednávat je možno následujícími způsoby:

• prostřednictvím elektronického obchodu na www.e-sportshop.cz
• elektronickou poštou na adresách
pro spotřebitele: info@e-sportshop.cz
pro obchodníky: obchod@e-sportshop.cz
výroba dresů: grafika@e-sportshop.cz
• osobně v provozovnách prodávajícího
• faxem
• telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

1. platba v hotovosti při nákupu
2. platba předem bankovním převodem na základě zaslané výzvy k platbě nebo zálohové faktury na číslo účtu: 701226002/5500
3. platba kartou nebo platba prostřednictvím internetového platebního portálu (není možné pro obchodníky)
4. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce), kupující hradí navíc tzv. doběrečné
5. platba na fakturu se splatností (pouze po domluvě u prověřených zákazníků)

Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Osobní odběr ve všech provozovnách je bezplatný.
K osobnímu vyzvednutí zásilky (event. uplatnění reklamace) slouží následující místo:

RADANSPORT s.r.o.
Vrbenská 6
370 31 České Budějovice
tel. 387 411 543
otevírací doba: Po–Pá: 8 – 16:30 hod.

Zasílání přepravní službou:

Objednané zboží zasíláme Českou poštou (dále jen ČP), spedičními firmami PPL nebo GEIS v nejkratším možném termínu. Pro zásilky s více balíky nebo nadrozměrné či neskladné zásilky je nejvýhodnější použít firmu IN TIME (předem vždy informujeme zákazníka). Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do dvou pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).
Ceny přepravného za jeden balík najdete v následující tabulce:
 

SPOTŘEBITEL dobírka převodplatební karta / expresní platba zdarma od
PPL110 Kč90 Kč110 Kč3000 Kč
GEIS110 Kč90 Kč110 Kč3000 Kč
ČP115 Kč80 Kč115 Kč3000 Kč
InTime115 Kč90 Kč115 Kč3000 Kč
OBCHODNÍK dobírkapřevodplatební karta / expresní platbazdarma od
PPL110 Kč90 Kčnelze6000 Kč
GEIS110 Kč90 Kčnelze6000 Kč
ČP115 Kč80 Kčnelze6000 Kč
InTime115 Kč90 Kčnelze6000 Kč

 

Ceník přepravného firmy IN TIME pro více balíků:

počet balíků1 až 34 a více
dobírka115 Kč100 Kč
převod90 Kč80 Kč

 

Hmotnostní a rozměrové limity zásilky ČP: Balík je možno podat do hmotnosti 30kg. Minimální rozměr je 15cm x 10,5cm (válec 15cm x 3,5cm). Maximální povolená délka je 180cm a v součtu stran nesmí překročit 240cm.
Sledování zásilky ČP: http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php
Hmotnostní a rozměrové limity zásilky PPL: Balík je možno podat do hmotnosti 50kg. Obvod balíku (obvod = 2x výška + 2x šířka + délka) nemůže být větší než 3,0 m, jeho povolená délka může být max. 2,0 m.
Sledování zásilky PPL: http://www.ppl.cz/default.aspx
Hmotnostní a rozměrové limity zásilky GEIS: Balík je možno podat do hmotnosti 50kg. Obvod balíku (obvod = 2x výška + 2x šířka + délka) nemůže být větší než 3,0 m a maximální povolený rozměr je 0,8m x 0,6m x 2m.
Sledování zásilky GEIS: http://www.geis-group.cz/cz
Hmotnostní a rozměrové limity zásilky IN TIME: Balík je možno podat do hmotnosti 50kg a maximální povolený rozměr je 0,8m x 0,7m x 0,6m.
Sledování zásilky IN TIME: http://www.intime.cz/track_and_trace


Zasílání na Slovensko:

Objednávat je možno následujícími způsoby:

• prostřednictvím elektronického obchodu na www.e-sportshop.sk, www.e-sportshop.cz nebo www.e-sportshop.com
• elektronickou poštou na adresách:
pro spotřebitele: obchod@e-sportshop.cz
pro obchodníky: obchod@e-sportshop.cz
výroba dresů: grafika@e-sportshop.cz
• faxem
• telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba předem bankovním převodem na základě zaslané výzvy k platbě nebo zálohové faktury na číslo účtu založeném v slovenské Tatrabance: 2920837072 / 1100
IBAN : SK69 1100 0000 0029 2083 7072
BIC (=SWIFT): TATRSKBX
Název účtu: RADANSPORT s.r.o.
Po připsání částky na tento účet bude zásilka okamžitě uvolněna, orientační doba přepravy je 1-2 dny (jedná se o počet pracovních dní, nezahrnují se sem víkendové dny a státní svátky).

Na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce), kupující hradí navíc tzv. doběrečné.

Platba na fakturu se splatností (pouze po domluvě u prověřených zákazníků).

Přepravu na Slovensko zajištuje firma PPL. Posíláme balíky do hmotnosti 50kg, neskladné balíky budou doručeny po dohodě s kupujícím.

Ceny přepravného dle kategorie zákazníka najdete zde:
 

SPOTŘEBITEL dobírka výzva zdarma od
PPL100 
OBCHODNÍK dobírkavýzvazdarma od
PPL250 

 

cena u spotřebitelů v EUR vč. DPH, u obchodníků ceny bez DPH
Hmotnostní a rozměrové limity zásilky PPL: Balík je možno podat do hmotnosti 50kg. Obvod balíku (obvod = 2x výška + 2x šířka + délka) nemůže být větší než 3,0 m, jeho povolená délka může bý max. 2,0 m.
Sledování zásilky PPL: http://www.ppl.cz/

Zasílání do států EU:

Objednávat je možno následujícími způsoby:

• prostřednictvím elektronického obchodu na www.e-sportshop.com elektronickou poštou na adresách
pro spotřebitele: obchod@e-sportshop.cz
pro obchodníky: obchod@e-sportshop.cz
výroba dresů: grafika@e-sportshop.cz
• faxem
• telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba předem bankovním převodem na základě zaslané výzvy k platbě nebo zálohové faktury na číslo účtu založeném v slovenské Tatrabance: 2920837072 / 1100
IBAN : SK69 1100 0000 0029 2083 7072
BIC (=SWIFT): TATRSKBX
Název účtu: RADANSPORT s.r.o.
Po připsání částky na tento účet bude zásilka okamžitě uvolněna, orientační doba přepravy je 1-2 dny (jedná se o počet pracovních dní, nezahrnují se sem víkendové dny a státní svátky).

Platba na fakturu se splatností (pouze po domluvě u prověřených zákazníků)

Přepravu do evropských států zajištuje firma GLS. Ceny přepravného do vybraných států najdete v následující tabulce, pro ostatní státy cenu přepravného rádi individuálně připravíme:
 

SPOTŘEBITELplatba na účetdoba doručenízdarma od
Německo10 2 dny300
Rakousko10 2 dny300
Polsko10 2 dny300
Maďarsko10 2 dny300
Belgie14 2 dny400
Nizozemsko14 2 dny400
Lotyšsko 14 3 dny400
Itálie 19 3-4 dny800
Velká Británie19 3-4 dny800
OBCHODNÍK platba na účetdoba doručenízdarma od
Německo2 dny600
Rakousko2 dny600
Polsko2 dny600
Maďarsko2 dny600
Belgie12 2 dny800
Nizozemsko12 2 dny800
Lotyšsko12 3 dny800
Itálie15 3-4 dny1500
Velká Británie15 3-4 dny1500

 

cena u spotřebitelů v EUR vč. DPH, u obchodníků ceny bez DPH
Sledování zásilky: zadejte číslo balíku do následujícího formuláře http://www.gls-group.eu/276-I-PORTAL-WEB/content/GLS/NL99/EN/5004_gls_track_trace.htm


VII. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.


VIII. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v den odeslání objednávky zákazníkem. Tyto OP jsou platné a účinné od 1.1.2014 a ruší předchozí znění OP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP bez předchozího upozornění. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen od 1.3.2017 vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.